EUROPEJSKA DYREKTYWA ErP dla pomp

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią zwana Dyrektywą ErP (Energy related Products- produkty związane z energią).

Celem Dyrektywy ErP jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie całkowitego udziału energii odnawialnej w UE do 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020. Dyrektywa jest jednym z aktów wykonawczych do osiągnięcia celu założonego wraz z przyjęciem Protokołu z Kioto. Dyrektywa ErP z roku 2009 zastąpiła Dyrektywę EuP (Energy using Products – produkty wykorzystujące energię) z 2005 roku. Najistotniejsza zmiana polegała na rozszerzeniu zakresu obowiązywania dyrektywy z produktów „wykorzystujących energię” na tzw. produkty „związane z energią” („Energy related Products”). Dyrektywa 2009/125/WE ustanawia zasady, według których mają być ustalane wymagania w stosunku do wprowadzanych do obrotu lub użytkowania produktów związanych z energią.

 

Produkty związane z energią to:

  • wyroby, które mają wpływ na zużycie energii w czasie jego użytkowania, wprowadzane do obrotu lub użytkowania;
  • wyroby zawierające części i podzespoły, które mają zostać włączone do produktów związanych z energią, wprowadzanych do obrotu lub użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych, jeżeli ich ekologiczność może być oceniana osobno.

 

Skutkiem wprowadzenia nowych regulacji znacząco zmieni się przede wszystkim rynek pomp bezdławnicowych. Stanie się tak dlatego, że w wielu krajach UE używa się w większości pomp stałoobrotowych, które cechuje duże zużycie energii. Z drugiej strony, najbardziej energooszczędne pompy o najwyższej sprawności mają jeszcze znaczny potencjał w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie ochrony klimatu.

Podstawą określenia, które rodzaje pomp będą mogły być stosowane w przyszłości, jest tzw. współczynnik efektywności energetycznej (EEI). Jest on ustalany zgodnie z procedurą obliczeniową określoną rozporządzeniem (WE) 641/2009. Polega ona na porównaniu poborów mocy, przy jednym profilu obciążenia, z poborem mocy standardowej pompy, służącej za punkt odniesienia.

 

 

Harmonogram zmian ErP

Harmonogram zmian wprowadzanych dyrektywą ErP w Unii Europejskiej

16 czerwca 2011 r.

Silniki elektryczne pomp dławnicowych stosowanych w instalacjach ogrzewania i klimatyzacji, a także do zaopatrzenia w wodę, podwyższania ciśnienia i odprowadzania ścieków muszą osiągnąć co najmniej poziom sprawności IE2 (odpowiadający obecnemu poziomowi EFF1).

1 stycznia 2013 r.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) bezdławnicowych pomp obiegowych, niezabudowanych w urządzeniach grzewczych, nie może przekroczyć wartości 0,27. Wyjątkiem są bezdławnicowe pompy obiegowe, zaprojektowane specjalnie do obiegów instalacji solarnych i pomp ciepła.

1 stycznia 2015 r.

Silniki elektryczne pomp dławnicowych, o mocy znamionowej od 7,5 do 375 kW, muszą osiągnąć poziom sprawności IE3 lub odpowiadać poziomowi sprawności IE2 i zostać wyposażone w płynną regulację obrotów.

1 sierpnia 2015 r.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) bezdławnicowych pomp obiegowych niezabudowanych w urządzeniach oraz wbudowanych w źródła ciepła nie może przekroczyć wartości 0,23 (z wyjątkiem pomp przeznaczonych do serwisowania urządzeń grzewczych, które weszły do obrotu handlowego przed 1 sierpnia 2015 r.).

1 stycznia 2017 r.

Silniki elektryczne pomp dławnicowych o mocy znamionowej od 0,75 do 375 kW muszą osiągnąć poziom sprawności IE3 lub odpowiadać poziomowi sprawności IE2 i zostać wyposażone w płynną regulację obrotów.

1 stycznia 2020 r.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI), dla wszystkich pomp przeznaczonych do serwisu zarówno urządzeń wyprodukowanych przed 01.01.2015 r. czy to pomp bezdławnicowych stałoobrotowych pracujących poza źródłem ciepła wyprodukowanych przed 10.10.2013 r., nie może przekroczyć wartości 0,23.